Nyugat felől – Maros megyéből – jövet PARAJD (Praid) Hargita megye kapuja. Ha az ide látogató elhagyja Szovátát, és a Marosvásárhely-Székelyudvarhely országúton (13A-as műút) folytatja felfedező útját a Székelyföld belsejébe, mintegy 5 km megtétele után a völgy mindinkább összeszűkül és a hegyek egészen közel merészkednek.

 

A település sóbányájáról és sósfürdőiről nevezetes.
A parajdi sóbánya és a sósfürdő méltán tett szert országos hírre.
Évente betegek ezrei keresik fel, mivel sós, fertőtlenítő hatású levegője alkalmas az asztma és más légúti betegségek gyógyítására és enyhítésére.
A sóréteg a földfelszín alatt helyezkedik el, de a felszínen is látható egy sószikla, valamint egy régi bánya üregei.
A sóhegy “gyomrában” mintegy 3 milliárd tonna kősó rejtőzik.
A községközpontból alagút vezet a bányába, amely több teremből áll, ezeket sósziklába vájt járatok kötik össze.
A bányalátogatók és az asztmás betegek a bejárattól autóbusszal jutnak a sóbányába (80 méternyi mélyre).
A kitermelés mélyebb szinteken történik (1500 méterig).


A sóbánya melletti Lásski-dombról a csodálkozó tekintet mind magasabb bércekre vetődik. Nyugaton a Malomhegy (623 m), északon a Láz, északkeletre a Kopactető, délre pedig a Sóhegy (Sóháttya – 576 m) látható. A régi bánya irányában a látóhatárt a dús lombozatú erdővel borított Harom (833 m) zárja le. Parajd a Székely-Sóvidék természetes központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányahelye. Parajd sóhegye a vidék lakosságának “kenyere”. A falu fejlődése a sóaknákhoz kötődik. Ma is igaz a mondás: “a sóvidéki ember sóból teremti meg jövőjét”.

A községhez ma 5 település tartozik: Parajd, Felsősófalva, Alsósófalva, Bucsin és Békástanya. Lakossága az 1992-es népszámlálás szerint 7.043 fő (6.619 magyar, 70 román, 354 cigány).

A sósziklák, a sós források szemet-lelket gyönyörködtető természeti ritkaságként kísérik a Korond vize sószorosát és a sógödröket. Parajd látnivalóinak zöme a sóval kapcsolatos. Így érdemes sorra megtekinteni a sóbányát, a benne kialakított asztmakezelő központot, a sómalmot, a sósfürdőt, a Sóhátát és a Korond vize áttörését a pőre sósziklák között. A Parajdtól délre kialakult sószoros Erdély egyik legszebb és legérdekesebb természeti ritkasága.

 

A Sóháta természetvédelmi terület (só-szoros, só-szakadékok, sósziklák)

A Sóháta Parajdtól délnyugatra terül el, 8 hektár kiterjedésű geológiai természetvédelmi terület.
A sóhegy töbrei, só-dolinái, a Korond vizének szurdoka és a kösósziklák alkotják. Legmagasabb pontja a Sóshegy (576 m).
A Só-szoros Erdély egyik természeti ritkasága. Környékén vörös sóvirágok (Salicornea herbacea) jelzik a só jelenlétét.
A Sóháta tetején kisebb-nagyobb dolinák, tölcsérek figyelhetők meg. Ezeket a földalatti üregeket a beszivárgó vizek hozták létre.
Gyógyjavallatok: A nagy só és jódtartalmú ásványvizek (borvizek), elsősorban a reumás bántalmakra, visszérre, porckopásra, nőgyógyászati bántalmakra és különböző bőrbetegségekre ajánlottak.

 

A parajdi strand

A sóbánya bejáratától 200 méterre, a só-malommal szemben, a Sóháta északi lábánál található.

2014 nyarára elkészült az ország legmodernebb szabadtéri sósfürdője, feszített víztükörrel és vízforgató szűrőrendszerrel. Jelenleg kizárólag csak a sóbányából kiszívattyúzott tiszta sósvízzel táplálják a szabadtéri strandot. Ennek a sósvíznek, a föld alatti sókamrában való hosszas tárolása során, oly nagy lesz a konyhasó-koncentrációja (az oldat szinte a telítettség határán van), hogy a fürdővendégek parafadugóként lebegnek a felszínén és szinte képtelen vállalkozásnak tűnik az egyszerű úszás is. Az erős sósoldat gyógyhatása és a koncentráltságának környékbeli ritkasága évről évre több fürdővendéget, és gyógyúlni vágyó beteget csalogat a parajdi sósfürdőre. Az erősen koncentrált sósoldat, a medencében enyhe helioterm hatás alá kerül és a szovátai Medve-tóhoz hasonlóan, a nap melegétől felmelegszik és termikusan rétegződik. Ez azt jelenti, hogy 0,5 – 1,2 m mélységben találhatóak a legmelegebb vízrétegek, ez napközben a fürdőzők hatására összekeveredik és egy kellemesen langyos vízhőmérsékletet eredményez. Mivel a sósoldatnak jóval nagyobb a hőinerciája (hőtározó képességének a megőrzése) mint az édesvíznek, egy-két esős nap után sem hűl le a medencében lévő hatalmas víztömeg.

 

Wellness Center Parajd

Fe­dett me­den­cék, tá­gas zárt tér­ben egész év­ben nyit­va áll­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot előny­ben ré­sze­sí­tő, va­la­mint a gyó­gyul­ni vá­gyók előtt.
Leg­na­gyobb kin­cse a für­dő­nek, a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag tar­ta­lom­mal ren­del­ke­ző ter­mál víz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és amely egy 10×20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A víz jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, ízüle­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is.
A mai igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en a gyógy­me­den­ce mel­lett, kö­zel 1000 nm-es tá­gas he­lyi­ség­ben meg­ta­lál­ha­tó to­váb­bi szol­gál­ta­tá­sok:

 • 10x20m édesvizű úszómedence
 • 3x8m, 60cm mély meleg édes vízű gyerekmedence
 • 2 jakuzzi
 • 2 gőzfürdő
 • Egy infraszuna
 • Két finn szauna
 • Hideg csobbanó
 • Játszósarok
 • Nyári terasz, gyorsbüfével
 • Fitnesz terem
 • Masszázs

Kü­lön­le­ges él­ményt nyújt a ki­lá­tás a me­den­ce­tér­ből, amely szin­te kör­pa­no­rá­má­ba a Só­vi­dé­ket tár­ja elénk. Köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban a Só­szo­ros lá­to­gat­ha­tó.

 

CSILLAGTÚRA AJÁNLATOK:

Szováta (10km): üdülőtelep, Medve-tó, sípálya;
Korond (12km): Falumúzeum, Kerámia készítés, Utcai vásár ;
Bözödújfalu (30km) – “Az elárasztott falu” :
Kőrispatak (40km): Szalmakalap múzeum;
Vármező (30km): pisztrángos tó, halászcsárda, halászat;
BUCIN tető (22km): sípálya;
BOGDAN (15km): sípálya
Gyergyószentmiklós (50km);
Gyilkos-tó, Békási szoros (80km);
Székelyudvarhely (36km), Csíkszereda (100km), Tusnádfürdő (120km), Bálványos (140km), Szent Anna tó (155km);
Segesvár (75km), Marosvásárhely (70km)